M.Z.O.P.O.

Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Rydułtowach


„Uczymy się i doświadczamy”

 Od 1 sierpnia 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Rydułtowach realizowany jest projekt „Uczymy się i doświadczamy”. Projekt ten realizowany jest w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów mających trudności edukacyjne, osiągających słabsze wyniki w nauce oraz rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych w zakresie kompetencji kluczowych. Ponadto projekt zakłada realizację ciekawych zajęć pozalekcyjnych i zajęć poza szkołą oraz prace metodą eksperymentu. Zajęcia zostaną zrealizowane dla 240 uczniów w ciągu 2 lat szkolnych.

                                                                                                 

W ramach projektu zaplanowano realizację dziewięciu zadań takich jak:

 „Step by step I”- zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze. W klasach pierwszych i drugich zajęcia będą miały na celu kształtowanie umiejętności uczenia się z naciskiem na usprawnianie funkcji wzrokowych, słuchowych i innych potrzebnych do procesu uczenia. Natomiast w klasach trzecich celem zajęć będzie wyrównanie dysproporcji edukacyjnych u uczniów z trudnościami w spełnianiu wymagań edukacyjnych z matematyki i języka angielskiego. Zajęcia pomogą opanować uczniom wiele nowych treści kształcących kompetencje kluczowe, koniecznych do dalszej edukacji. Uczniowie będą kształcili umiejętność logicznego myślenia i poprawnego wnioskowania, stosowania języka obcego. Będą rozwijali wyobraźnię przestrzenną i umiejętność rozwiązywania typowych zadań.„Step by step II”- zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze. Zajęcia będą mieć na celu wyrównanie dysproporcji edukacyjnych u uczniów z trudnościami w spełnianiu wymagań edukacyjnych z matematyki, języka angielskiego. Zajęcia pomogą opanować uczniom wiele nowych treści kształcących kompetencje kluczowe, koniecznych do dalszej edukacji. Ponadto wyrównywanie braków edukacyjnych w zakresie realizowanych treści programowych i utrwalanie bieżącego materiału odbędzie się poprzez stosowanie różnorodnych form i metod pracy na zajęciach. Uczniowie będą kształcili umiejętność logicznego myślenia i poprawnego wnioskowania oraz stosowania języka obcego. Będą rozwijali wyobraźnię przestrzenną i umiejętność rozwiązywania typowych zadań.

„Outside school” – zajęcia organizowane poza lekcjami i poza szkołą – język angielski. Zajęcia będą kształtować kompetencje porozumiewania się w języku angielskim poprzez lekcje z native speakerem. Uczniowie będą lepiej przyswajać wiedzę i umiejętności poprzez eksplorację, aktywność, bezpośredni kontakt z ciekawymi formami pracy i nauki oraz jeśli są one przekazywany w inny sposób niż forma lekcyjno- klasowa. Zajęcia zgodnie z podstawą programową umożliwiają poznawanie kultur innych narodów i zwyczajów osób innych narodowości. Ponadto bezpośredni kontakt z „żywym” językiem obcym przysposabia uczniów do naturalnego stosowania języka obcego. Zajęcia będą rozwijać u uczniów świadomość znaczenia języka obcego w różnych dziedzinach życia społecznego w tym pracy zwłaszcza w odniesieniu do ścieżki własnej kariery zawodowej.

„Może zostanę naukowcem” – kształtowanie kompetencji matematyczno – przyrodniczych. Celem zajęć będzie kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno – przyrodniczych. W trakcje zajęć prowadzone będą doświadczenia i obserwacje zjawisk, procesów oraz eksperymentów. Uczniowie nauczą się wyciągać, wzbogacać wiadomości i umiejętności przyrodnicze w oparciu o przeżycia, doświadczenia oraz praktyczne działania. Tematyką zajęć będą zjawiska występujące w środowisku przyrodniczym- pory roku, woda jak substancja, elementy pogody, życie rośli i zwierząt, znaczenie lasu, zdrowie człowieka, elementy edukacji ekologicznej oraz elementy wszechświata.

  „Policz zanim zrobisz” – kształtowanie kompetencji matematycznych.. Uczniowie będą kształcili umiejętność logicznego, myślenia, łączenia poszczególnych elementów wiedzy matematycznej. Będą rozwijali wyobraźnię przestrzenną i umiejętność rozwiązywania zadań matematycznych o różnym stopniu trudności. Udoskonalą rachunek pamięciowy. Zajęcia umożliwiają osiąganie lepszych wyników w procesie nauki matematyki.

 „Opisuję Ziemię”- kształtowanie kompetencji matematyczno – przyrodniczych. Zajęcia mają na celu lepsze zrozumienie nowych treści z zakresu czytania map tematycznych (hipsometrycznych, poziomicowych i innych), stosowania skali występujących na mapach, a także z zakresu wpływu środowiska przyrodniczego na życie i gospodarkę człowieka. Koncentrują się na dostrzeganiu, obserwacji i zrozumieniu zjawisk zachodzących w środowisku geograficznym, zagadnień demograficznych i gospodarczych zachodzących w środowisku lokalnym, regionalnym i globalnym.

 „Odkrywam biologię aktywnie” – kształtowanie kompetencji przyrodniczych. Zajęcia z zakresu biologii mają na celu wspieranie uczniów w rozumieniu zagadnień dotyczących m.in.: botaniki, zoologii, mikrobiologii, anatomii człowieka. Uczniowie będą kształcić kompetencje przyrodnicze poprzez samodzielne prowadzenie obserwacji, doświadczeń i wykonywanie projektów. Nauczą się wnioskować. Taka forma zajęć obudzi zainteresowanie uczniów naukami badawczymi, a także będzie wstępem do pozytywnego postrzegania przedmiotów naukowych w kolejnych latach nauki.

  „Idealne związki” - kształtowanie kompetencji przyrodniczych. Zajęcia z zakresu chemii będą skupione na praktycznym działaniu laboratoryjnym. Uczniowie nauczą się przeprowadzania doświadczeń chemicznych, zrozumieją budowę związków chemicznych oraz będą rozpoznawali ich modele. Ponadto uczniowie będą pracowali w wirtualnym laboratorium. Na zajęciach zostaną także wykorzystane gry- chemiczne domina i memory. W efekcie uczniowie zrozumieją wszechobecność i znaczenie związków chemicznych i reakcji chemicznych w naszym otoczeniu, zdobędą umiejętność posługiwania się wiedzą chemiczną w życiu codziennym, rozwiną umiejętności badawcze i twórcze.

„Badam, doświadczam, znam” – kształtowanie kompetencji matematyczno – przyrodniczych. Zajęcia z zakresu fizyki będą rozwijać zainteresowania uczniów, poznawanie i pogłębianie zagadnień związanych z fizyką. Uczniowie będą obserwować i wyciągać wnioski z przeprowadzonych doświadczeń fizycznych, a także doskonalić umiejętności korzystania z tablic, schematów, wykresów i modeli. Zajęcia poprzez rozwijanie umiejętności pracy z publikacjami popularnonaukowymi rozbudzą i rozwiną pasję badawczą uczniów.

 Wartość projektu: 300 931,13 zł

 W tym

Środki z Unii Europejskiej: 255 791,46 zł

Wkład własny Gminy Rydułtowy: 30 093,11 zł

 Środki z Budżetu Państwa: 15 046,56 zł

 

 

 

 „Twórczy i myślący, czyli kreatywni”

 Od 2 września 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Rydułtowach realizowany jest projekt „Twórczy i myślący, czyli kreatywni”. Projekt ten realizowany jest w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Głównym celem projektu jest poprawa jakości oferty edukacyjnej, jaką proponuje Szkoła Podstawowa nr 2 w Rydułtowach poprzez doskonalenie umiejętności praktycznego wykorzystywania kompetencji kluczowych u uczniów. Ponadto projekt wspiera wybór przyszłej drogi kariery, poprawę wyników nauczania oraz dostępu do kreatywnych i innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych. Program adresowany jest do 140 uczniów, którzy zagrożeni są niepowodzeniami oraz przedwczesnym porzuceniem nauki, a także do tych, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje kluczowe. Projekt realizuje zajęcia z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz języków obcych. Różnorodność zajęć będzie głównym motorem rozwijania kreatywności i innowacyjności wśród młodego pokolenia.

 W ramach projektu zaplanowano realizację siedmiu zadań takich jak:

 „Młodzi kreatywni i przedsiębiorczy”. Zajęcia mają na celu kształtować u uczniów postawy przedsiębiorczości, aktywności edukacyjnej i zawodowej. Uczniowie poprzez zajęcia będą mieli możliwość przygotowania się do aktywnego wchodzenia w życie gospodarcze, stanowienia o sobie, wytyczania własnej drogi rozwoju poprzez aktywne wzmacnianie swoich stron, zainteresowań, uzdolnień, a przez to dostosowania się do zmieniającej się struktury rynku pracy. W czasie realizacji programu zajęć będzie przekazywana uczniom nie tylko określona wiedza merytoryczna, ale również stworzone zostaną warunki do samodzielnego myślenia, kojarzenia, tworzenia analogii, odwoływania się do własnych doświadczeń i wiedzy. Realizując program uczniowie będą podejmować działania, które pozwolą im na zdobycie doświadczeń w zakresie efektywnego współdziałania w zespole, radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych, podejmowania i realizacji własnych inicjatyw sprawdzenia siebie. Dzięki zajęciom uczeń zyska lepszą motywację do planowania i organizowania własnej nauki, rozwijania swojej osobowości, wzmacniania swojej przyszłej drogi życiowej i zawodowej.

„Licz z głową”. Zajęcia z matematyki umożliwią stymulowanie rozwoju intelektualnego. Uczniowie będą mieli możliwość rozwijania uzdolnienia i zainteresowania przedmiotami ścisłymi, których podstawą jest matematyka. W każdej klasie są uczniowie interesujący się matematyką, pragnący poszerzać swoje umiejętności, ale również ci, którym ten przedmiot sprawia ogromne trudności. Udział w zajęciach ma stworzyć uczniom warunki rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności. Program ma na celu rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych, wyrobienie nawyku obserwacji, eksperymentowania, samodzielnego poszukiwania i zdobywania informacji, doskonalenie zdobytych umiejętności w rozwiązywaniu problemów matematycznych i nabywanie nowych umiejętności, opanowanie sprawnego wykonywania obliczeń na liczbach wymiernych, opanowanie umiejętności wykorzystania najprostszych pojęć geometrii w sytuacjach praktycznych oraz rozwój wyobraźni przestrzennej. Dodatkowo na zajęciach uczeń będzie miał możliwość uczenia się logicznego myślenia, rozwijania umiejętności poszukiwania różnych nietypowy rozwiązań oraz uważnego analizowania treści zadań.

„Gra czy nie – gra?- zajęcia z języków obcych”. Zajęcia dla uczniów polegające na nauce języka angielskiego, jak również niemieckiego poprzez użycie gier planszowych. Ramifikacja zyskuje coraz większą popularność, a mechanizm użycia gier mobilizuje do działania, zwiększa zaangażowanie lub zwyczajnie uprzyjemnia nudne, powtarzalne i monotonne czynności. Uczniowie dzięki grom dobrowolnie podejmują się wykonywania zadań, do których zwyczajnie nie umieją się zmusić. Idea polegać będzie na 3xF – friends, feedback and fun – przyjaciele, informacja zwrotna i zabawa. Dodatkowo oderwanie się od ekranu komputera i zainteresowanie grą manualną budzi nie tylko umysł do działania, ale również wpływa na poprawne kontakty rówieśnicze. Głównym celem zajęć będzie poszerzanie wiedzy językowej oraz zmotywowanie do nauki poprzez zabawę.

„Geografia na czasie– poznaj, doświadcz, zrozum”. Celem zajęć jest pobudzenie do twórczego myślenia i zaspokojenie naturalnej ciekawości uczniów, dla których wiadomości i umiejętności poznane na lekcjach stanowią podstawę do dalszej pracy. Tematyka koncentruje się na problematyce środowiska geograficznego, zagadnieniach demograficznych i gospodarczych zachodzących w środowisku lokalnym, regionalnym i globalnym. Celem zajęć jest uczenie dostrzegania, obserwowania, rozumienia zachodzących procesów przyrodniczych oraz skutków działalności człowieka. Poprzez stosowane aktywnych metod pracy, zajęć terenowych, gier dydaktycznych uczniowie zdobędą  nowe doświadczenia, staną się twórczy i rozwiną swoje zdolności. W trakcie zajęć uczniowie będą prowadzić zajęcia terenowe, podczas których będą badać zmiany zachodzące w atmosferze, hydrosferze, litosferze i biosferze. Dodatkowo będą się uczyć odpowiedzialności za środowisko. Uczniowie podczas zajęć będą się uczyć wykorzystać kompas oraz obiekty istniejące w terenie do określania położenia geograficznego. Na zajęciach poznają również zasadę działania zegara słonecznego oraz podstawowe zagadnienia meteorologiczne. Uczniowie będą prowadzić badania, czytać mapę, eksperymentować, obserwować wiele nowych zjawisk, dzielić się swoimi wątpliwościami, stawiać pytania, na które poszukujemy odpowiedzi.

 „W laboratorium fizyki i chemii”. Celem będzie kształtowanie w dzieciach odpowiedzialności w stawianiu naukowych pytań i zachęcania do poszukiwania odpowiedzi. Warsztaty będą łączyć dwie gałęzie naukowe: chemię i fizykę. Podczas zajęć uczniowie poznają nie tylko wzory i definicje, ale również zdobędą zdolności krytycznego myślenia, opartego na doświadczeniach laboratoryjnych i eksperymentach. Uczniowie poprzez eksperymenty mają bawić się i cieszyć odkrywaniem chemii i fizyki w praktyce. Zajęcia mają pozwolić naszym uczniom na zrozumienie zjawisk zachodzących w otaczającym je świecie. Zajęcia nie będą typowym w szkołach przedmiotem bazującym na podręczniku czy rozwiązywaniu zadań ze zbiorów zadań. Najważniejsze będą doświadczenia jako podstawowe metody zrozumienia otaczającego świata. Podczas zajęć pobudzana będzie kreatywność, innowacyjność myślenia oraz działania. Uczniowie będą się uczyć również abstrakcyjnego myślenia i budować wspólny, solidny fundament dla dalszej edukacji, uzupełniając standardową wiedzę o element poznania poprzez doświadczenie.

 „Ucz się siebie – zajęcia z doradztwa zawodowego” . Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego mają na celu rozwijać podstawowe umiejętności społeczne. Warsztaty przeznaczone będą głównie dla uczniów klas starszych. Uczniowie będą przede wszystkich poznawać swoje zasoby, zainteresowania, zdolności, kompetencje, predyspozycje zawodowe, będą rozpoznawać swoje potrzeby i aspiracje, zdobywać wiedzę na temat zdobywania wybranych zawodów, umiejętności porównywania własnych zasobów i preferencji z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców. Uczniowie nauczą się również planowania i wyznaczania celu na bazie własnych zasobów, kształtowanie odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy oraz wzrost umiejętności społecznych. Skuteczne poradnictwo zawodowe pomaga ukierunkować aktywność młodego człowieka, szczególnie w zakresie rozwoju osobistego. Znajomość swoich mocnych stron, umiejętności, kompetencji, zainteresowań wzmacnia poczucie wartości, a w połączeniu swoich potrzeb i barier w osiągnięciu celu pozwoli trafniej określić młodym ludziom dalszą ścieżkę rozwoju. Program w dużej mierze skoncentrowany będzie na rozwijaniu podstawowych umiejętności społecznych oraz kompetencji miękkich takich jak asertywność, umiejętność współpracy, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze stresem i kreatywność.

„Efektywna nauka” . Zajęcia skierowane są do uczniów promujących uczenie się przez całe życie oraz różne formy i metody nauki. Program zajęć obejmuje diagnozę indywidualnego stylu uczenia się oraz dominujących inteligencji, zagadnienia związane z higieną pracy umysłowej, oraz naukę różnorodnych i przydatnych ćwiczeń i technik aktywizacyjnych. W trakcie zajęć uczniowie poznają różne formy uczenia się. Będą podejmować działania służące podnoszeniu skuteczności kształcenia się. Zapoznają się ze znanymi technikami uczenia się. W trakcie zajęć warsztatowych dzieci będą pobudzane do kreatywnego myślenia, angażując stymulację dwóch półkul mózgowych w zabawach dostosowanych do wieku. Zajęcia mają na celu usprawnić wszechstronny rozwój ucznia, w tym umiejętności czytania, koncentracji na zadaniu, czy tworzeniu czytelnych notatek.

 

 Wartość projektu: 117 713, 75 zł

 W tym

Środki z Unii Europejskiej: 100 056,68zł

Wkład własny Gminy Rydułtowy: 11 771,38 zł

Środki z Budżetu Państwa: 5 885,69 zł

 

„Obserwuję – badam – wiem”

 Od 2 września 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Rydułtowach realizowany jest projekt „Obserwuję – badam – wiem”. Projekt ten realizowany jest w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Projekt zakłada kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno- przyrodniczych uczniów oraz stworzenie warunków do nauczania metodą eksperymentów. Ponadto u uczniów będą rozwijanie kompetencje kluczowe, niezbędne na rynku pracy oraz kreatywność, innowacyjność i umiejętność pracy zespołowej. Zaplanowano również zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Cel projektu będzie realizowany poprzez indywidualizację pracy z uczniami, wzmocnienie potencjału edukacyjnego oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej. Projekt skierowany jest do 90 uczniów. W ramach projektu będą realizowane zajęcia z matematyki, mechatroniki, przedmiotów przyrodniczych, doradztwa zawodowego oraz laboratorium teatralnego.

 W ramach projektu zaplanowano realizację siedmiu zadań takich jak:

 „Badam świat fizyki”- zajęcia z uczniem zdolnym oraz zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze. Zajęcia dla uczniów zdolnych będą miały za zadanie poszerzanie wiedzy uczniów poprzez rozwijanie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków z przebiegu doświadczeń fizycznych, rozbudzanie i rozwijanie pasji badawczej, rozwijanie uzdolnień i talentów uczniów, głębsze poznanie zagadnień związanych z fizyką, rozwijanie twórczego myślenia i zainteresowania fizyką. Zajęcia umożliwiają kształtowanie umiejętności projektowania i wykonywania eksperymentów oraz wyciągania z nich wniosków, przygotowują też ucznia do korzystania z technologii informacyjnej. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze pozwolą na utrwalenie wiedzy w celu przygotowania ucznia do opanowania bieżących wiadomości. Uczeń będzie miał możliwość wykorzystania wielkości fizycznych do opisu zjawisk w życiu codziennym i rozwiązywania prostych i złożonych zadań obliczeniowych. Ponieważ nauka będzie w dużej mierze nakierowana na doświadczenia – uczniowie będą mogli obserwować zjawiska fizyczne, wyciągając z tego właściwe wnioski. Dzięki tym zajęciom fizyka przestanie być problemem dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi.

„Z chemią na wesoło” – zajęcia z uczniem zdolnym oraz zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze. Zajęcia dla uczniów zdolnych będą poszerzały wiedzę uczniów poprzez rozwijanie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków z przebiegu doświadczeń chemicznych oraz głębsze poznanie zagadnień związanych z chemią. Uczniowie będą mogli rozwijać pasję badawczą, uzdolnienia i talenty. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze umożliwią uczniom zapamiętanie trudnych zagadnień poprzez wizualizację zjawisk i przemian w otaczającym świecie.

 „Eksperymentujemy z przyrodą”. Zajęcia mają na celu rozwijanie zainteresowań, predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka. Będą również kształtować u dziecka pozytywny stosunek do nauki oraz rozwijać ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy. Zajęcia będą dbać o to aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata. Badanie przyrody odbędzie się zatem poprzez doświadczenia i eksperymenty, jak również przy wykorzystaniu najnowszych technologii – przy zastosowaniu TIK oraz przy użyciu tabletów i wspomagających aplikacji. Ponadto zajęcia będą kształtować zachowania ukierunkowane na ochronę środowiska przyrodniczego i zdrowego stylu życia. Dla uczniów klas starszych zajęcia będą mieć na celu rozwijanie zainteresowań biologicznych, rozbudzanie zaciekawienia, skłanianie do samodzielnego poznawania świata żywego, kształtowanie umiejętności porządkowania wiadomości i dostrzegania związków między organizmami a środowiskiem przyrodniczym. Uczniowie będą mogli kształtować zachowania ukierunkowane na ochronę środowiska i zdrowego stylu życia. Dodatkowo uczniowie zdolni będą mieli możliwość przygotować się do konkursów biologicznych i ekologicznych.

Matematyka – to lubię!” – zajęcia z uczniem zdolnym oraz zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze. Zajęcia mają na celu uświadomienie przydatności wiedzy i ukazanie ciekawych stron matematyki, przełamanie strachu przed tym przedmiotem i umożliwienie osiągania sukcesów. Dzięki zastosowaniu TIK oraz przy użyciu tabletów i wspomagających aplikacji zadania i tempo pracy będą dostosowanie do indywidualnych umiejętności i zdolności uczniów. Możliwe będzie stymulowanie koncentracji i spostrzegawczości oraz większa mobilizacja i systematyczna kontrola uczniów. Zajęcia będą motywować uczniów do samodzielnej pracy, przełamywać niechęć i rezygnację uczniów przy napotkaniu trudności.

 „Ciekawy świat robotów”. Zajęcia mają na celu umożliwienie projektowania i budowy programowalnych robotów. Uczniowie będą pracować metodami inżynierskimi: budowa, testowanie, korekcja błędów, poprawa projektu, rozumienie i interpretacja dwuwymiarowych rysunków wykorzystywanych do budowy modeli trójwymiarowych. Zajęcia pozwolą na zdobywanie praktycznego doświadczenia z wykorzystaniem narzędzi matematycznych, np. szacowanie i pomiar wielkości fizycznych, analiza danych, wyznaczanie średniej, rozwój umiejętności komunikacyjnych, szczególnie w zakresie języka technicznego i słownictwa naukowego. Zaplanowano zakup trzech typów robotów i projektora. Poprzez odpowiednie czujniki roboty będą wykonywać pewne polecenia zadane przez ucznia

 

„Doradztwo zawodowe”. Poprzez zajęcia uczeń będzie mógł poznać siebie, własne zasoby, zdolności i uzdolnienia, mocne i słaby strony, a także ograniczenia i predyspozycje zawodowe. Zajęcia umożliwią także poznanie świata zawodów i ryków pracy, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach i o rynku pracy. Uczniowie będą mogli również poznać rynek edukacyjny, znajomość sytemu edukacji i innych form uczenia się, nauczyć się wyszukiwania i przetwarzania informacji o formach i placówkach kształcenia. Zajęcia pozwolą również zaplanować własną ścieżkę edukacyjną i zawodową.

 „Wyrazić siebie – zajęcia rozwijające kompetencje społeczne” Zajęcia teatralne, mające na celu wychowanie przez ruch, zapamiętanie, rozbudzenie wrażliwości, kształtowanie i rozwijanie kompetencji społecznych, czyli jedne z kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy. Umożliwią wyrównanie szans w szczególności u dzieci z dysfunkcjami bądź niedostosowanymi społecznymi. Poprzez zajęcia uczniowie będą kształtować umiejętności skutecznego komunikowania się z otoczeniem, przygotowywać się do odgrywania różnych ról w przyszłym życiu rodzinnym i społecznym, doskonalić techniki autoprezentacji i umiejętności językowe oraz poznawać techniki pamięciowe. Uczniowie będą mogli również korygować wady wymowy poprzez ćwiczenia artykulacyjne, wady postawy przez ćwiczenia ruchowe i odpowiedni ruch sceniczny, prezentować własne poglądy i opinie na forum publicznym.

 

Wartość projektu: 180 240,00 zł

 W tym:

Środki z Unii Europejskiej: 153 204,00 zł

Wkład własny Gminy Rydułtowy: 18 024,00 zł

 Środki z Budżetu Państwa: 9 012,00 zł

 

 

UCHWAŁA nr 60/2019

RADY MINISTRÓW

z dnia 4 lipca 2019 r.

w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”

Na podstawie art. 90u ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 761) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, oraz materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest udzielana uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 i 1078), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245), uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy I liceum sztuk plastycznych, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas I–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas IV–VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

Czytaj więcej...