M.Z.O.P.O.

Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Rydułtowach


 

 

Projekt „Umiem się uczyć” – program kształtujący umiejętności związane z procesem uczenia się

 Od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudniaa 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Rydułtowach realizowany jest projekt „Umiem się uczyć - program kształtujący umiejętności związane z procesem uczenia się”. Projekt ten realizowany jest w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt ma na celu realizację kompleksowego programu wsparcia umożliwiającego kształtowanie elementarnych umiejętności związanych z procesem uczenia się. Szkoła Podstawowa nr 1 w Rydułtowach posiada oddziały integracyjne. Dla 214 dzieci zostaną zastosowane różnego rodzaju formy zajęć prowadzonych w okresie 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.

W ramach projektu zostaną doposażone sale dydaktyczne w niezbędny sprzęt oraz zostaną przeszkoleni nauczyciele w celu realizacji zajęć.

 

W ramach projektu zaplanowano:

Zadanie 1: „Uwaga – słucham”

 

Zajęcia za terapii Tomatisa. Zajęcia mają na celu poprawę umiejętności związanych z procesem nabywania wiedzy i zdolnością uczenia się u uczniów

 

Zadanie 2: „Gimnastyka mózgu”

Zajęcia z terapii biofeedback. Zajęcia mają na celu poprawienie wydajności mózgu, koncentracji, uwagi, wzrostu kreatywności, poprawy pamięci i przyspieszenia procesu uczenia się.

 

Zadanie 3: „Gumowe ucho”

Zajęcia mają na celu szybsze uczenie się w oparciu o słuch, stymulację uwagi i poprawę czasu reakcji, automatyzację przetwarzania spostrzeżeń w obszarze słuchu, wzroku i zdolności motorycznych.

 

Zadanie 4: „Niesamowity umysł”

 

Zajęcia przeznaczone dla dzieci, które nie potrafią jeszcze poprawnie czytać lub mają problem z odczytywaniem tekstów. Zajęcia mają na celu stymulację rozwoju intelektualnego dziecka przez osiąganie kolejnych etapów rozwoju wszystkich funkcji poznawczych

 

Zadanie 5: „I like engish”

Zadanie ma na celu wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, wzbogacenie słownictwa i przygotowanie uczniów do wykorzystania języka angielskiego w sytuacjach życiowych

 

Zadanie 6: „Matematyka jest super”

Zadanie ma na celu rozwijanie logicznego myślenia u uczniów, uzupełnienie braków w wiadomościach matematycznych

 

Całkowita wartość projektu: 351 556,63 zł

W tym:

Środki z Unii Europejskiej: 298 823,13 zł

Wkład własny Gminy Rydułtowy: 35 155,66 zł

 

Środki z Budżetu Państwa: 17 577,84 zł

 

„Obserwuję – badam – wiem”

 Od 2 września 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Rydułtowach realizowany jest projekt „Obserwuję – badam – wiem”. Projekt ten realizowany jest w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Projekt zakłada kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno- przyrodniczych uczniów oraz stworzenie warunków do nauczania metodą eksperymentów. Ponadto u uczniów będą rozwijanie kompetencje kluczowe, niezbędne na rynku pracy oraz kreatywność, innowacyjność i umiejętność pracy zespołowej. Zaplanowano również zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Cel projektu będzie realizowany poprzez indywidualizację pracy z uczniami, wzmocnienie potencjału edukacyjnego oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej. Projekt skierowany jest do 90 uczniów. W ramach projektu będą realizowane zajęcia z matematyki, mechatroniki, przedmiotów przyrodniczych, doradztwa zawodowego oraz laboratorium teatralnego.

 W ramach projektu zaplanowano realizację siedmiu zadań takich jak:

 „Badam świat fizyki”- zajęcia z uczniem zdolnym oraz zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze. Zajęcia dla uczniów zdolnych będą miały za zadanie poszerzanie wiedzy uczniów poprzez rozwijanie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków z przebiegu doświadczeń fizycznych, rozbudzanie i rozwijanie pasji badawczej, rozwijanie uzdolnień i talentów uczniów, głębsze poznanie zagadnień związanych z fizyką, rozwijanie twórczego myślenia i zainteresowania fizyką. Zajęcia umożliwiają kształtowanie umiejętności projektowania i wykonywania eksperymentów oraz wyciągania z nich wniosków, przygotowują też ucznia do korzystania z technologii informacyjnej. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze pozwolą na utrwalenie wiedzy w celu przygotowania ucznia do opanowania bieżących wiadomości. Uczeń będzie miał możliwość wykorzystania wielkości fizycznych do opisu zjawisk w życiu codziennym i rozwiązywania prostych i złożonych zadań obliczeniowych. Ponieważ nauka będzie w dużej mierze nakierowana na doświadczenia – uczniowie będą mogli obserwować zjawiska fizyczne, wyciągając z tego właściwe wnioski. Dzięki tym zajęciom fizyka przestanie być problemem dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi.

„Z chemią na wesoło” – zajęcia z uczniem zdolnym oraz zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze. Zajęcia dla uczniów zdolnych będą poszerzały wiedzę uczniów poprzez rozwijanie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków z przebiegu doświadczeń chemicznych oraz głębsze poznanie zagadnień związanych z chemią. Uczniowie będą mogli rozwijać pasję badawczą, uzdolnienia i talenty. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze umożliwią uczniom zapamiętanie trudnych zagadnień poprzez wizualizację zjawisk i przemian w otaczającym świecie.

 „Eksperymentujemy z przyrodą”. Zajęcia mają na celu rozwijanie zainteresowań, predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka. Będą również kształtować u dziecka pozytywny stosunek do nauki oraz rozwijać ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy. Zajęcia będą dbać o to aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata. Badanie przyrody odbędzie się zatem poprzez doświadczenia i eksperymenty, jak również przy wykorzystaniu najnowszych technologii – przy zastosowaniu TIK oraz przy użyciu tabletów i wspomagających aplikacji. Ponadto zajęcia będą kształtować zachowania ukierunkowane na ochronę środowiska przyrodniczego i zdrowego stylu życia. Dla uczniów klas starszych zajęcia będą mieć na celu rozwijanie zainteresowań biologicznych, rozbudzanie zaciekawienia, skłanianie do samodzielnego poznawania świata żywego, kształtowanie umiejętności porządkowania wiadomości i dostrzegania związków między organizmami a środowiskiem przyrodniczym. Uczniowie będą mogli kształtować zachowania ukierunkowane na ochronę środowiska i zdrowego stylu życia. Dodatkowo uczniowie zdolni będą mieli możliwość przygotować się do konkursów biologicznych i ekologicznych.

Matematyka – to lubię!” – zajęcia z uczniem zdolnym oraz zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze. Zajęcia mają na celu uświadomienie przydatności wiedzy i ukazanie ciekawych stron matematyki, przełamanie strachu przed tym przedmiotem i umożliwienie osiągania sukcesów. Dzięki zastosowaniu TIK oraz przy użyciu tabletów i wspomagających aplikacji zadania i tempo pracy będą dostosowanie do indywidualnych umiejętności i zdolności uczniów. Możliwe będzie stymulowanie koncentracji i spostrzegawczości oraz większa mobilizacja i systematyczna kontrola uczniów. Zajęcia będą motywować uczniów do samodzielnej pracy, przełamywać niechęć i rezygnację uczniów przy napotkaniu trudności.

 „Ciekawy świat robotów”. Zajęcia mają na celu umożliwienie projektowania i budowy programowalnych robotów. Uczniowie będą pracować metodami inżynierskimi: budowa, testowanie, korekcja błędów, poprawa projektu, rozumienie i interpretacja dwuwymiarowych rysunków wykorzystywanych do budowy modeli trójwymiarowych. Zajęcia pozwolą na zdobywanie praktycznego doświadczenia z wykorzystaniem narzędzi matematycznych, np. szacowanie i pomiar wielkości fizycznych, analiza danych, wyznaczanie średniej, rozwój umiejętności komunikacyjnych, szczególnie w zakresie języka technicznego i słownictwa naukowego. Zaplanowano zakup trzech typów robotów i projektora. Poprzez odpowiednie czujniki roboty będą wykonywać pewne polecenia zadane przez ucznia

 

„Doradztwo zawodowe”. Poprzez zajęcia uczeń będzie mógł poznać siebie, własne zasoby, zdolności i uzdolnienia, mocne i słaby strony, a także ograniczenia i predyspozycje zawodowe. Zajęcia umożliwią także poznanie świata zawodów i ryków pracy, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach i o rynku pracy. Uczniowie będą mogli również poznać rynek edukacyjny, znajomość sytemu edukacji i innych form uczenia się, nauczyć się wyszukiwania i przetwarzania informacji o formach i placówkach kształcenia. Zajęcia pozwolą również zaplanować własną ścieżkę edukacyjną i zawodową.

 „Wyrazić siebie – zajęcia rozwijające kompetencje społeczne” Zajęcia teatralne, mające na celu wychowanie przez ruch, zapamiętanie, rozbudzenie wrażliwości, kształtowanie i rozwijanie kompetencji społecznych, czyli jedne z kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy. Umożliwią wyrównanie szans w szczególności u dzieci z dysfunkcjami bądź niedostosowanymi społecznymi. Poprzez zajęcia uczniowie będą kształtować umiejętności skutecznego komunikowania się z otoczeniem, przygotowywać się do odgrywania różnych ról w przyszłym życiu rodzinnym i społecznym, doskonalić techniki autoprezentacji i umiejętności językowe oraz poznawać techniki pamięciowe. Uczniowie będą mogli również korygować wady wymowy poprzez ćwiczenia artykulacyjne, wady postawy przez ćwiczenia ruchowe i odpowiedni ruch sceniczny, prezentować własne poglądy i opinie na forum publicznym.

 

Wartość projektu: 180 240,00 zł

 W tym:

Środki z Unii Europejskiej: 153 204,00 zł

Wkład własny Gminy Rydułtowy: 18 024,00 zł

 Środki z Budżetu Państwa: 9 012,00 zł

 

 

UCHWAŁA nr 60/2019

RADY MINISTRÓW

z dnia 4 lipca 2019 r.

w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”

Na podstawie art. 90u ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 761) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, oraz materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest udzielana uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 i 1078), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245), uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy I liceum sztuk plastycznych, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas I–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas IV–VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

Czytaj więcej...

„Uczymy się i doświadczamy”

 Od 1 sierpnia 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Rydułtowach realizowany jest projekt „Uczymy się i doświadczamy”. Projekt ten realizowany jest w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów mających trudności edukacyjne, osiągających słabsze wyniki w nauce oraz rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych w zakresie kompetencji kluczowych. Ponadto projekt zakłada realizację ciekawych zajęć pozalekcyjnych i zajęć poza szkołą oraz prace metodą eksperymentu. Zajęcia zostaną zrealizowane dla 240 uczniów w ciągu 2 lat szkolnych.

                                                                                                 

W ramach projektu zaplanowano realizację dziewięciu zadań takich jak:

 „Step by step I”- zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze. W klasach pierwszych i drugich zajęcia będą miały na celu kształtowanie umiejętności uczenia się z naciskiem na usprawnianie funkcji wzrokowych, słuchowych i innych potrzebnych do procesu uczenia. Natomiast w klasach trzecich celem zajęć będzie wyrównanie dysproporcji edukacyjnych u uczniów z trudnościami w spełnianiu wymagań edukacyjnych z matematyki i języka angielskiego. Zajęcia pomogą opanować uczniom wiele nowych treści kształcących kompetencje kluczowe, koniecznych do dalszej edukacji. Uczniowie będą kształcili umiejętność logicznego myślenia i poprawnego wnioskowania, stosowania języka obcego. Będą rozwijali wyobraźnię przestrzenną i umiejętność rozwiązywania typowych zadań.„Step by step II”- zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze. Zajęcia będą mieć na celu wyrównanie dysproporcji edukacyjnych u uczniów z trudnościami w spełnianiu wymagań edukacyjnych z matematyki, języka angielskiego. Zajęcia pomogą opanować uczniom wiele nowych treści kształcących kompetencje kluczowe, koniecznych do dalszej edukacji. Ponadto wyrównywanie braków edukacyjnych w zakresie realizowanych treści programowych i utrwalanie bieżącego materiału odbędzie się poprzez stosowanie różnorodnych form i metod pracy na zajęciach. Uczniowie będą kształcili umiejętność logicznego myślenia i poprawnego wnioskowania oraz stosowania języka obcego. Będą rozwijali wyobraźnię przestrzenną i umiejętność rozwiązywania typowych zadań.

„Outside school” – zajęcia organizowane poza lekcjami i poza szkołą – język angielski. Zajęcia będą kształtować kompetencje porozumiewania się w języku angielskim poprzez lekcje z native speakerem. Uczniowie będą lepiej przyswajać wiedzę i umiejętności poprzez eksplorację, aktywność, bezpośredni kontakt z ciekawymi formami pracy i nauki oraz jeśli są one przekazywany w inny sposób niż forma lekcyjno- klasowa. Zajęcia zgodnie z podstawą programową umożliwiają poznawanie kultur innych narodów i zwyczajów osób innych narodowości. Ponadto bezpośredni kontakt z „żywym” językiem obcym przysposabia uczniów do naturalnego stosowania języka obcego. Zajęcia będą rozwijać u uczniów świadomość znaczenia języka obcego w różnych dziedzinach życia społecznego w tym pracy zwłaszcza w odniesieniu do ścieżki własnej kariery zawodowej.

„Może zostanę naukowcem” – kształtowanie kompetencji matematyczno – przyrodniczych. Celem zajęć będzie kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno – przyrodniczych. W trakcje zajęć prowadzone będą doświadczenia i obserwacje zjawisk, procesów oraz eksperymentów. Uczniowie nauczą się wyciągać, wzbogacać wiadomości i umiejętności przyrodnicze w oparciu o przeżycia, doświadczenia oraz praktyczne działania. Tematyką zajęć będą zjawiska występujące w środowisku przyrodniczym- pory roku, woda jak substancja, elementy pogody, życie rośli i zwierząt, znaczenie lasu, zdrowie człowieka, elementy edukacji ekologicznej oraz elementy wszechświata.

  „Policz zanim zrobisz” – kształtowanie kompetencji matematycznych.. Uczniowie będą kształcili umiejętność logicznego, myślenia, łączenia poszczególnych elementów wiedzy matematycznej. Będą rozwijali wyobraźnię przestrzenną i umiejętność rozwiązywania zadań matematycznych o różnym stopniu trudności. Udoskonalą rachunek pamięciowy. Zajęcia umożliwiają osiąganie lepszych wyników w procesie nauki matematyki.

 „Opisuję Ziemię”- kształtowanie kompetencji matematyczno – przyrodniczych. Zajęcia mają na celu lepsze zrozumienie nowych treści z zakresu czytania map tematycznych (hipsometrycznych, poziomicowych i innych), stosowania skali występujących na mapach, a także z zakresu wpływu środowiska przyrodniczego na życie i gospodarkę człowieka. Koncentrują się na dostrzeganiu, obserwacji i zrozumieniu zjawisk zachodzących w środowisku geograficznym, zagadnień demograficznych i gospodarczych zachodzących w środowisku lokalnym, regionalnym i globalnym.

 „Odkrywam biologię aktywnie” – kształtowanie kompetencji przyrodniczych. Zajęcia z zakresu biologii mają na celu wspieranie uczniów w rozumieniu zagadnień dotyczących m.in.: botaniki, zoologii, mikrobiologii, anatomii człowieka. Uczniowie będą kształcić kompetencje przyrodnicze poprzez samodzielne prowadzenie obserwacji, doświadczeń i wykonywanie projektów. Nauczą się wnioskować. Taka forma zajęć obudzi zainteresowanie uczniów naukami badawczymi, a także będzie wstępem do pozytywnego postrzegania przedmiotów naukowych w kolejnych latach nauki.

  „Idealne związki” - kształtowanie kompetencji przyrodniczych. Zajęcia z zakresu chemii będą skupione na praktycznym działaniu laboratoryjnym. Uczniowie nauczą się przeprowadzania doświadczeń chemicznych, zrozumieją budowę związków chemicznych oraz będą rozpoznawali ich modele. Ponadto uczniowie będą pracowali w wirtualnym laboratorium. Na zajęciach zostaną także wykorzystane gry- chemiczne domina i memory. W efekcie uczniowie zrozumieją wszechobecność i znaczenie związków chemicznych i reakcji chemicznych w naszym otoczeniu, zdobędą umiejętność posługiwania się wiedzą chemiczną w życiu codziennym, rozwiną umiejętności badawcze i twórcze.

„Badam, doświadczam, znam” – kształtowanie kompetencji matematyczno – przyrodniczych. Zajęcia z zakresu fizyki będą rozwijać zainteresowania uczniów, poznawanie i pogłębianie zagadnień związanych z fizyką. Uczniowie będą obserwować i wyciągać wnioski z przeprowadzonych doświadczeń fizycznych, a także doskonalić umiejętności korzystania z tablic, schematów, wykresów i modeli. Zajęcia poprzez rozwijanie umiejętności pracy z publikacjami popularnonaukowymi rozbudzą i rozwiną pasję badawczą uczniów.

 Wartość projektu: 300 931,13 zł

 W tym

Środki z Unii Europejskiej: 255 791,46 zł

Wkład własny Gminy Rydułtowy: 30 093,11 zł

 Środki z Budżetu Państwa: 15 046,56 zł